Gebruiksvoorwaarden:

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de webbeheerder van drietand.be.

In deze tekst worden de voorwaarden uitééngezet waaronder u gebruik kunt maken van onze website en diensten zoals die door ons worden aangeboden. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om informatie te bekomen over handweefgarens en/of om handweefgarens aan te kopen, en zaken gerelateerd aan de handweefkunde in het algemeen. Door toegang te krijgen tot,- of gebruik te maken van de website,  gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen hebt en er mee instemt.

Wie kan onze website gebruiken en wat zijn de vereisten om een ​​account aan te maken:

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied hebben bereikt. Tevens moet u over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om onze diensten aan te gaan. Alle voorwaarden gelden als bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan ​​deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet of regelgeving die op u van toepassing is.

Commerciële voorwaarden:

Wanneer u een item koopt, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u zich ertoe verbindt om het te kopen. U een juridisch bindend contract aangaat door een ​​item te kopen en u de aankoop hebt voltooid door het voleindigen van het betalingsproces bij het uitchecken. De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten en onze producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor, om onze prijzen voor de weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Aanvullende informatie over onze prijzen is beschikbaar op de betalingspagina. “De vergoeding voor diensten en alle andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van deze diensten, zoals mogelijke transactiekosten, worden in rekening gebracht via uw betalingsmethode.

Retour- en restitutiebeleid:

Stuur een onbeschadigd product binnen 14 dagen na ontvangst van het product terug met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met de originele kassabon (of cadeaubon), en we zullen het omruilen of restitutie aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. Hou bovendien rekening met het volgende: Producten kunnen alleen worden geretourneerd naar het land waarin ze oorspronkelijk werden gekocht. De volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: producten die bekomen werden met korting tov de anders gangbare prijs, en/of deze die promotioneel bekomen werden.

Behoud van recht om het aanbod te wijzigen:

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving het aanbod van diensten wijzigen, stoppen met bepaalde diensten of de functionaliteiten ervan wijzigen en/of stoppen of limiteren. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook,- ook indien zonder reden.

Garanties en verantwoordelijkheid voor diensten en producten:

Als we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat bij ons werd gekocht, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op een terugbetaling zodra het product aan ons werd geretourneerd. We betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant. De klant zelf is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's:

U erkent en gaat ermee akkoord dat door het uploaden van enige inhoud ( inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) via welke middelen dan ook naar de website , bevestigt u dat u alle relevante rechten bezit of de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden / over te dragen / te verzenden. U gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat de geüploade / overgedragen inhoud openbaar mag worden weergegeven op de website.

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren:

We kunnen uw toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u, naar onze eigen mening, een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik van uw account en / of andere diensten op elk moment stopzetten en vragen om uw account en / of services te annuleren. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengen van abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas beëindigd na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald.

Vrijwaring:

U stemt ermee in, de webwinkel-eigenaar te vrijwaren  van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocatenkosten), tegen hen ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of één van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal de webwinkel eigenaar in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, goodwill, gebruik van gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houdend met het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de dienst. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt de website-eigenaar geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze diensten; en ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen:

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. Daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we de voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website en haar diensten niet verder blijven gebruiken en/of openen.

Promotionele e-mails en inhoud:

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijke promotiematerialen of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

Recht en geschillenbeslechting:

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden geboden, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten, énkel en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van de staat België, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. Alle claims en geschillen zullen worden ingediend, en u stemt er hierbij mee in dat hierover uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in het kanton van waaruit de webwinkel resulteert. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Klantendienst: details & contactgegevens:

De klantendienst kan steeds worden bereikt via de in de webwinkel meerdere malen duidelijk aangegeven contactgegevens.

Gebruikersgemeenschappen:

Als website-gebruiker kunt u mogelijks toe treden tot digitale gemeenschappen om op een betere manier met andere gebruikers te communiceren.   ( bv. blog ) Alle gebruikers die lid worden van een community hebben een openbaar profiel welk publiekelijk zichtbaar is voor sitebezoekers. Alle openbare activiteit zoals berichten of opmerkingen zijn zichtbaar voor andere bezoekers. Een gebruiker van de website kan zich altijd afmelden en de community verlaten. Het profiel van een dergelijke gebruiker zal dan niet langer openbaar zijn. In dat geval zal de gebruiker geen gebruik meer kunnen maken van de community modaliteiten zoals bijvoorbeeld liken, reageren op berichten of zelf berichten schrijven.

Datum laatste bewerking van deze gebruiksvoorwaarden:

18-02-2021